1211 Tuotanto valk.takki, HYG 1

gasellfirma 2016 logo